Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu (MÖ. 220-MS.300)

Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu (MÖ. 220-MS.300)

‘’Hun’’ sözü Türkçede “insan, halk” anlamına gelmektedir. Hunlarla ilgili ilk bilgiler M.Ö. IV. yüzyıla kadar gitmektedir Hun öncesi kavim olan Hiungnu adına ilk kez M.Ö.318 yılında imzalanan Kuzey Şansi barış anlaşmasında rastlanılmaktadır. Kuruldukları tarih kesin olarak bilinmeyen Hunlar hakkında Çinlilerin verdiği bilgiler M.Ö. I.bin yılın başlarına kadar uzanır.

UYARI : Asya Hunları ile ilgili en eski yazılı belge M.Ö. 318 tarihli Çince yazılmış bir anlaşma metnidir. Bunda Çinin yazılı tarihe Türklerden önce geçmesi ve Türklerin en çok Çinlilerle ilişki içinde olması ve Çinle mücadele etmesi başlıca etkendir. Tarihte Türkler ile Çinliler arasında imzalanan ilk yazılı anlaşma Hunlar zamanında yapılmıştır.Bu nedenle Çin-Türk diplomasi tarihi Hunlar zamanında başlar.Ayrıca bu belge Türk diploması hayatının ilk antlaşmasıdır .

Hun Devleti merkezi Ötüken olmak üzere Orhun Selenga nehirleri çevresinde kurulmuştur.

Ülkenin yönetimi bugünkü Moğolistan’ın batısında, yani Altay bölgesinin Moğolistan’da kalan Gool Mod adlı bölümünde ve Moğolistan’ın merkezinde Noyol-Uul (bugün Noin Ula) adlı kısmında bulunmuştur. Ulanbatur bugünkü Moğolistanın başkentidir.

Hunlar, M.Ö. 3. yy sonlarından itibaren Çin’in Kuzey sınırlarını tehdit eden bir güç unsuru olarak ortaya çıktılar ve 500 sene Orta Asya’da egemenlik kurmuş olan kırsal göçebe kabileler konfederasyonu meydana getirdiler. Haklarında çoğunlukla Çin kaynaklarında bilgi bulunan Hunlara Çinlilerin vermiş olduğu isim Hiungnudur.

Devletin kurucusu ve bilinen ilk hükümdarı(tanhusu)Teoman’dır(M.Ö.220-209). Türk boyları dahil olmak üzere çeşitli gruplar arasında birliği sağlayarak, merkezi bir yönetim kurmuştur.

Teoman Yüeçiler ve Moğol Tunguzlarla savaş yaparak bu savaşlar sonunda Çin topraklarının bir kısmını ele geçirmiştir.Teoman kısa sürede güçlü bir devlet kurarak Çin üzerine seferler düzenleyerek Çin’i baskı altına alır. Devamını oku

SURİYE SELÇUKLULARI (1079-1118)

Suriye Selçukluları

1077 yılından beri Suriye Selçuklu meliki olan Tutuş, kendini sultan ilân ederek, Berkyaruk’un üzerine yürümüş, fakat yenilmişti (1095). Oğullarından Rıdvan Halep’te, ve Dokak Şam’da hâkimiyetlerini ilân ettiler. Halep hakimi Rıdvan Haçlılarla mücadele etti. Bir ara sınırlarını Güney Anadolu’ya kadar genişletti. 1117’de ise her iki bölgede de hâkimiyet, atabeylerin eline geçmişti

Suriye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tutuş, Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın oğludur. Suriye fâtihi Emîr Atsız’ın Kahire önlerinde Fâtımîlere mağlûbiyetinden sonra öldüğü sanılmış, bu sebeple Sultan Melikşâh Suriye’ye kardeşi Tutuş’u göndermişti (1077-8). Ancak ölmediği anlaşılan Atsız’ın Sultan Melikşâh’a müracaatı üzerine, Tutuş’a Haleb bölgesine gitmesi için emir vermişti.
Daha sonra Fâtımîlerin Dımaşk’ı kuşatması, Atsız’ın Tutuş’u yardıma çağırmasına sebep oldu. Tutuş önemsiz bir sebeple Atsız’ı öldürdü ve onun idaresindeki Suriye şehirlerini ele geçirdi (1079) ve ardından Kudüs’ü aldı. Böylece başkent Dımaşk olmak üzere Suriye Selçuklu Devleti kurulmuş oldu.

Suriye’yi, Anadolu fâtihi Süleymanşah’ın da ele geçirmek istediğini görüyoruz. Süleymanşah iki defa Haleb’i kuşattı ise de, almağa muvaffak olamadı. Şehri idare eden ibn el-Huteytî bu sırada Tutuş’u davet etti. Melik Tutuş beraberinde Artuk Bey olduğu halde harekete geçti. Halep civarında Ayn Selem mevkiinde yapılan savaşı ve hayatını kaybeden Süleymanşah olmuştu (1086). Tutuş Haleb şehrine sahip olduysa da, iç kaleyi alamadı. Diğer taraftan Suriye’deki bu olaylar sebebiyle, Melikşâh Haleb’e doğru hareket etmiş, kardeşi ile karşılaşmak istemeyen Tutuş da Dımaşk’a çekilmişti. Devamını oku

Büyük Selçuklu Devleti(1040-1157) Hakkında Kısa Özet

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)
Kurulduğu Yer: Horasan.
Kurucusu: Tuğrul Bey.
* Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandır. 
* Büyük Selçuklu Devleti’ne, bu boydan olan Selçuk Bey adını verdi. 
* Selçuk Bey, Oğuzlar Devleti’nde subaşı iken, Oğuz Devleti’nin hükümdarı ile arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden kendisine bağlı ordularla güneye inerek Seyhun ırmağı yakınlarındaki Cent şehrine yerleşti (930-935).
Hükümdarları: 
Selçuk Bey
Arslan Yabgu
Tuğrul ve Çağrı Beyler
Alp Arslan 
Melikşah
Sultan Sencer  Devamını oku

DEMOKRASİ NEDİR? Bölüm -III-

Mehmet Sungur-Çubuklu köyü/61900 Arsin-Trabzon

popups-politik-verfassung-verfassung-frankreich_1791Demokrasi nedir?…sorusunu sorarken Fransız devrimini atlamak mümkün değildir.

FRANSIZ DEVRİMİ

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilali olarak ta tarihe geçmiş olan olaylar; (1789-1799), Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesinin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktası olan Fransız devrimi; dünyada milliyetçilik akımını başlatan en büyük etkendir.

Fransız halkı önceki dönemlere göre büyük bir evrimin başlangıcını gerçekleştirmektedir. Bilinçlenmekte olan Halk, sarayın, kralın, seçkinlerin denetiminden çıkmaya başlayarak, şehirlerde yaşayan pek çok burjuva, büyük bir atılım içine girmişlerdir. Kitaplar yaygınlaşmakta, aileler çocuklarını üniversitelere göndererek sağlam bir gelecek kurma yolunu tutarak kültürel seviyeyi yükselmekteydi. Bağımsız yayıncıların çıkarttıkları gazete, bildiri ve broşürler, kitlesel bilinçlenmeye yol açmaktadır. Bu koşullar da toplumsal değişim taleplerinin olgunlaşmasına yol açmıştır.

Feodal düşünceden kopmak istemeyen toprak sahipleri ve soylular, ayrıcalıklarını korumaya çalışmakta; bu sebepte burjuvaların soylu tabakasına geçmesini engelleyecek barikatları yükselmekteydi. Soylular statülerini koruma hevesindeyken, burjuvalar da ekonomik olarak güçlenmelerine rağmen; toplumsal…

View original post 981 kelime daha

Ali Kuşçu kimdir ve eserleri nelerdir?

Ali Kuşçu

Ali_kuscu
ali-kuscu
Ali Kuşcu hakkında yazılarFatih Sultan Mehmet ve Ali Kuşçu

Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant – ö. 16 Aralık 1474, İstanbul), Türk. gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl’da Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rumî Devamını oku

MİCHAİL GORBATSCHOW; DÜNYA DENGELERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM

Gorbaçov hakkında dikkate değer bir yazı

Mehmet Sungur-Çubuklu köyü/61900 Arsin-Trabzon

01GORBIMichail Sergejewitsch Gorbatschow. Kimine iyi, kimine acı olan Dünya tarihinde dengeleri değiştiren adam!

Dünya tarihine damgasını vuranlardan biri de; eski Sowyetler birliği devlet başkanı Michail Sergejewitsch Gorbatschow’dur

1985 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi başkanlığına geldiğinde dünyadaki dengelerin böyle bozulacağını bilseydi, belki de; açıklık ve yeniden yapılanma programlarını uygulamaya koymaz, daha farklı bir politika uygulardı.

Batının ayakta alkışladığı, Nobel barış ödülü verdiği Gorbaçow, kendi ülkesinde sevilmekten öteye nefretle anılacak olan SSCB nin son devlet başkanıdır.

Soğuk savaşın bitmesinde baş rolü oynayan Gorbaçow, dünyadaki güç dengelerinin de bozulmasında aynı rolü oynamıştır söylersek, abartmış olmayız.

Bir tarafta bağımsızlıklarına kavuşan devletler, demokrasiye geçiş yapanlar için ne kadar sevindirici olsa da; öte yandan yeni dünya düzenini kendi planlarına göre uygulamaya koyan ABD. karşısında dur diyecek bir güç olmadığı için, sıcak savaşları başlatmakta zorluk çekmemiştir.

ABD. ye karşı denge gücünü elinde tutan SSCB yıkıldıktan sonra, yeni dünya düzeni ve Büyük Orta doğu (BOP) projesini devreye koyan…

View original post 674 kelime daha